FAQ

Hur fungerar antagningsprocessen?

Vänligen fyll i vårt ansökningsformulär som du hittar under rubriken "Kö och Antagning". Klicka på den gröna knappen "Ansök" för att komma till vårt online formulär. Fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas. När ansökan har mottagits kommer ni att tilldelas en plats i kön. Vår kölista är baserad på ködatum och vi följer ”först till kvarn” principen med bara ett undantag: om du har en bror eller syster som redan går i vår skola, kan vi ge dig syskonförtur. Vår elevkö öppnade i november 2016. Om vi har möjlighet att erbjuda er en plats kommer vi att höra av oss till er. Det är därför viktigt att ni uppdaterar er kontaktinformation i ansökan om det skulle ske några förändringar, tex. bytt telefonnummer eller flyttat. 

Kan jag söka från utlandet?
Ja, du är välkommen att fylla i en elevansökan. Ett barn kan registerars i kön utan svenskt personnummer. Fiktivt personnummer eller annat identifikationsnummer bör användas.

Kostar det något att gå i er skola?
Nej, det kostar ingenting att gå i våra skolor. Det finns inga terminsavgifter, skolorna är skattefinansierade med skolpengen. 

Vad kan vi göra om vi har tackat nej till platsen och ångrar oss? Kommer mitt barn fortfarande att kunna få en plats?
Nej, om ni tackar nej till den erbjudna platsen, kommer platsen att tilldelas en annan elev. Vårt erbjudande gäller endast under svarstiden.

Jag arbetar på ett visst företag. Kan företaget betala skolan för att undvika att stå i kö?
Nej, vi är en statligt reglerad skola utan avgifter. Vi rekommenderar att du registrerar dig, så fort du har valt att gå i en av våra skolor. Ju tidigare du söker desto bättre plats i kön får du. I undantagsfall är det möjligt att bevilja inträde i ett senare skede. Om vi under de första veckorna i skolan, finner att det finns en oväntad vakans, kontaktar vi dom som har ställt sig i kön i köordning. 

Är det möjligt för en elev att bara prova på om de gillar skolan?

Skollagen ger inget utrymme för prova-på perioder annat än mellan olika skolformer. IES tror inte heller på idén att bara testa en ny skola. När ett beslut fattas, kommer uthålligheten och motivationen för att få det att fungera. Erfarenheten säger oss att alla elever kan lyckas i våra skolor och önskan att göra just detta är ofta den viktigaste faktorn.

Vi ger information om våra skolor och våra förväntningar på informationsmöten och på introduktionsdagen. På introduktionsdagen får eleverna chansen att delta i lektioner, träffa lärare och administratörer och se hur vi arbetar. Positiv feedback är kontinuerlig. Alla våra ansträngningar riktas till att hjälpa elever och föräldrar att göra ett medvetet val.
Bara "testa" hur det är att gå i vår skola innebär osäkerhet om lärandet, att få nya vänner och att bli delaktig. I slutändan är att välja en skola en fråga om val och utöva det valet är en rättighet och ett ansvar. Föräldrar och elever har möjlighet, när som helst, att flytta till en annan skola.

Finns det många elever som lämnar Internationella Engelska Skolan på grund av svårigheter med undervisningen på engelska?
Nej, det händer inte ofta. Det är lugnande för föräldrar och elever att veta att våra skolor har funnits sedan 1993 och har under hela denna tid skapat och utvecklat effektiva undervisningsmetoder. Eleverna kan behöva lite tid för att anpassa sig till en ny inlärningsmiljö, och kan finna övergången utmanande. Det är ett obestridligt faktum att det bästa sättet att lära sig ett språk är genom språkbad och med språket integrerat i skolans kultur. All undervisning är tvåspråkig, vilket gör att eleverna behärskar både svenska och engelska när de lämnar skolan.

Elevernas inlärningskapacitet i tidig ålder underskattas ibland. När eleverna verkligen vill lära sig, har lärare som vägleder samt föräldrar som stödjer dem, uppnås goda resultat. Vi vet genom erfarenhet att en lugn, trygg och stimulerande inlärningsmiljö är nödvändig för att eleverna ska uppnå resultat.
Vi ser ofta, efter den första terminen, att eleverna har gjort enorma framsteg. Plötsligt förstår eleverna "allt" och läxorna blir så mycket lättare.

Var kommer era elever ifrån och är det nödvändigt för mitt barn att kunna bra engelska redan när de börjar på IES?
Våra elever kommer från många olika ställen. Att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan de kommer till oss och har fått grundläggande kunskaper i engelska.
Våra erfarna lärare är väl bekanta med att undervisa engelska för elever på olika nivåer. Elever i årskurs fyra introduceras till engelskan genom att ha en mer successiv fördjupning i språket.

Talar alla lärare svenska?
När en lärare kommer från ett engelsktalande land, kan de inte alltid svenska vid ankomsten. Vi strävar efter att information till föräldrarna ges på både engelska och svenska. 

Är alla lärare behöriga?
Alla våra lärare är väl kvalificerade. Vi strävar efter att alla våra lärare ska ha svensk lärarlegitimation eller motsvarande utländsk examen.

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

Upp till hälften av undervisningen i våra skolor sker på engelska, i huvudsak med lärare från engelskspråkiga länder. Engelskan ska normalt användas som samtalsspråk i korridorer och klassrum. Våra skolor präglas av en internationell atmosfär. Blandningen av lärare från många olika länder bidrar i hög grad till det. IES främjar full tvåspråkighet – färdigheterna i svenska språket utvecklas parallellt med engelskan.

Redan från start 1993 formulerade Engelska Skolans grundare, Barbara Bergström, tre starka övertygelser som alltjämt präglar Internationella Engelska Skolan:

En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära

Höga akademiska förväntningar och ambitioner  

Behärska engelska språket

Även när det gäller de svenska lärarna sker en noggrann prövning, främst av rektorn för en skola, så att de verkligen har erforderlig kompetens och delar de övertygelser som har skapat Internationella Engelska Skolan.

Hur många elever finns det i en klass?
Vi har 32 elever i varje klass. 

Accepterar ni elever med särskilda behov?
Ja, våra skolor är öppna för alla. Vi förväntar oss att våra blivande föräldrar låter oss veta om deras barn har varit i behov av särskilt stöd tidigare eller om de behöver hjälp på något sätt. Om det finns en oro angående inlärningsförmåga, funktionshinder, hälsa eller kost bör det meddelas till oss omgående. En bra kommunikation av relevant information är en förutsättning för ömsesidig förståelse och akademisk framgång. 

Min familj vill åka på en längre resa. Hur många extra semesterdagar kan vi ta?
Vi avråder från att ta semester när skolan pågår och från att förlänga loven. Undervisnings tiden är alldeles för värdefull och det är av respekt för lärandet som vi avråder från att använda skoltid för semester. Detta är en mycket viktig lärdom för våra elever. Att föräldrarna prioriterar utbildningen förstärker detta budskap. I nödfall är du välkommen att kontakta din rektor. 

Hur jobbar ni med elevdemokrati?
Vi har ett elevråd här på skolan vars medlemmar väljs av eleverna i början av det nya läsåret. Regelbundna möten med berörd personal är en del av denna process. 

Hur kan föräldrarna delta och hjälpa till i skolan?
​​​​​​​Skolorna har en aktiv PTA, Parents Teachers Association. Rektorn eller biträdande rektorn deltar regelbundet i PTA möten för att säkerställa öppenhet på alla nivåer.

Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?
Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Sådana anmälningar tas emot av vår utbildningsansvarige, Mr Damian Brunker via e-mejl damian.brunker@engelska.se eller per brev med adress: Mr Damian Brunker, Internationella Engelska Skolan, Huvudkontoret, Nytorpsvägen 5A, 183 53 Täby. Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.